خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
حقوق زن در دوران باستان، در راستای نشر (منتشر شد)

این کتاب شرحي ست کوتاە دربارە حقوق زنان در دورە باستان بر پایە منابع موجود. در بخشی از دوران کهن سرزمین ما مادرسالاری حاکم بود و زنان کە عنصر کلیدی زایش و بە جریان انداختن چرخ زندگی بودند بالاترین نقش اجتماعی را هم عهدە دار بودند. در این زمان زن و زندگی دو عنصر تفکیک ناپذیر محسوب می شدند و بدون یکی ، وجود دیگری محال می نمود. با سپری شدن دوران مادرسالاری و حاکمیت مردان بر جامعە نقش زنان در اجتماع و نظام حقوقی دوران باستان کمابیش باقی ماند. نگارندە در این کتاب تلاش کردە تا با زبانی ساده بخشی از حقوق زنان در این دورە مانند حق اشتغال، مالکیت خصوصی و.. را برای خواننده توضیح دهد. با مطالعە این کتاب خوانندە بە این موضوع پی خواهد برد کە زنان ایرانی در دورە باستان با وجود برخی مشکلات جایگاە ویژەای در سلسلە مراتب اجتماعی و حقوقی جامعە داشتند و گاە حتی بە مقام شاهی هم دست یافتند. بە نظر می رسد جامعە کنونی ما به خوانشی تاریخی از حقوق زن نیازمند است. (این کتاب در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ منتشر شده است)