خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
جلد ششم اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار، منتشر شد
اخبار خراسان ج 6

اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار، جلد ششم نیز ادامۀ روزگار احمد شاه رجب ۱۳۲۷ _ ۱۳۴۴ق می باشد. در این مجلد، گردآورنده به بررسی و ثبت اخبار خراسان در روزنامه های رعد، ایران، خراسان و کاشف اسرار پرداخته است.
این کتاب را میتوانید از همین فروشگاه به راحتی از لینک ذیل خریداری کنید:

اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار (جلد ۶)