خرید کتاب - خرید اینترنتی کتاب - فروشگاه بین المللی کتاب الفهرست

الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )

+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
چهار مجموعه از اسناد ایرانی منتشر شد: اسناد مزرعۀ خرم آباد آران

ضمن فروست معرفی میراث مخطوط، چهار شمارۀ جدید در حوزۀ اسناد شرعیِ آران از توابع کاشان منتشر شده است. بازخوانیِ این اسناد که بیشتر از دورۀ قاجار و دورۀ پهلوی است از سوی سید صادق حسینی اشکوری انجام شده است.
مجموعه ها عبارتند از:
اسناد وقف نامه ها و حبس نامه های آران
https://b2n.ir/066271
اسناد مصالحه نامه های شرعی آران
https://b2n.ir/274638
اسناد صورت اراضی مزرعۀ خرم آباد آران
https://b2n.ir/254294
استشهادیه ها و استفتائات شرعی خرم آباد
https://b2n.ir/260466
تفصیل بیشتر را در لینکهای مربوطه ملاحظه کنید.