الفهرست ، فروشگاه بین المللی کتاب ، تابلو و مجله ( کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی )
+9825- 37705666 پشتیبانی آنلاین
اخبار خراسان دورۀ قاجاردر مجلد هفدهم، و اخبار دورۀ محمدرضا پهلوی در راه انتشار

آخرین مجلد از اخبار خراسان دورۀ قاجار که اختصاص به آخرین اطلاعات یافت شده از روزنامه های دوره احمدشاه دارد بزودی در ویترین الفهرست نمایش داده خواهد شد.
فرایند گردآوری و بازخوانی اخبار خراسانی سایر روزنامه‌های دوره قاجار همچنان ادامه دارد و به محض دریافت منابع اطلاعاتی، جلدهای بعدی این مجموعه تنظیم و منتشر خواهد داشت، البته پژوهشگر طبق برنامه‌ریزی قصد دارد مجموعه «اخبار خراسان در مطبوعات دوره محمدرضا شاه پهلوی» را پیگیری نماید که به نظر می‌رسد انشاء الله این مجموعه در ۳۰ جلد در حجم بیست هزار صفحه طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۴ به تدریج منتشر خواهد شد.


question